gramaticalització

La gramaticalització és un procés lingüístic pel qual una o més paraules adquireixen valor gramatical, a vegades perdent el significat. Un exemple en català en són els auxiliars verbals: el verb «anar» a la frase «vaig fer un pastís» no té valor semàntic, sinó gramatical (indica temps verbal). El verb «haver», per la seva banda, ha perdut el seu significat antic (tenir) i ha passat a ser un auxiliar («he fet un pastís») o aparèixer en altres locucions (com «haver de»). Altres llengües romàniques encara el fan servir amb el significat de «tenir».

Bookmark the permalink.